SBA – systematiskt brandskyddsarbete

Digitalisera SBA – vår app gör det systematiska brandskyddsarbetet både enklare och roligare. Det ultimata verktyget för att höja säkerheten, få ökad kontroll och effektivisera er SBA. Vi kan även hjälpa er med en brandskyddsinventering och komma och utföra er SBA.

Digital checklista för egenkontroll av brandskydd

Enklare, roligare och smartare! Digitalisera er SBA med Selfcheck. Den som utför kontrollen loggar in i appen, skannar QR-koder och följer enkelt instruktionerna direkt i mobil eller surfplatta. Ni ser då vad som ska kontrolleras och markerar fel eller ok.

Tydliga rapporter skapas i realtid där eventuella fel framgår, vem som kontrollerade och när. Det som behöver åtgärdas kan delegeras direkt i appen. Rapporterna är enkla att skicka vidare till berörda parter som t ex Räddningstjänsten.

Du som brandskyddsansvarig får större kontroll, ökar tryggheten, höjer kvaliteten och säkerheten och sparar dessutom tid och pengar åt verksamheten.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete – SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat i Lagen om skydd mot olyckor.
Den som bedriver en verksamhet eller äger en fastighet är enligt lag skyldiga att utföra SBA. Förutom att placera ut utrustning för släckning av brand och ha uppdaterade utrymningsplaner ska man också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra och begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna som en verksamhet tar kan vara av både teknisk och organisatorisk karaktär. I det systematiska brandskyddsarbetet ingår också brandskyddsinventering.

Egenkontroller av brandskydd med dokumentation

Fyra gånger per år ska man göra egenkontroller av samtliga funktioner inom en fastighets brandskydd. Till exempel se över utrymningsplan, brandvarnare, utrymningsvägar och brandsläckare. Varje kontroll ska noga dokumenteras, och dokumentationen ska redovisas för Räddningstjänsten en gång per år i en revision.

Systematiskt brandskyddsarbete skall bedrivas aktivt. Detta skall vara igång och vara ett ”levande” arbete. Förutom att digitalisera er SBA kan vi även vara behjälpliga med en brandskyddsinventering för att se om ni har rätt skyddsutrustning och kontrollera allt kvartalsvis. Vi erbjuder tjänster inom SBA och hjälper er förening eller företag med hela arbetet.

Kontakta oss

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet eller anläggning är för liten, för stor eller för svår för vårt system. Vi ser till att ni får det digitala verktyget ni behöver för att utföra era egenkontroller tidseffektivt och professionellt.